ارکان وقف

۱- صیغه: امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله صیغه را در عقد وقف معتبر می­ داند لذا در تعریف آن آمده: هر آن چیزی است که بر انشای معنای مذکور دلالت می­کند و عربی یا ماضی بودن نیز در آن شرط نمی­ باشد. 

۲- واقف: کسی که مالش را وقف می­ کند. (واقف باید بالغ، عاقل، مختار و غیر محجور باشد و ممنوعیتی از تصرف در مالی که می­ کند نداشته باشد و لازم نیست که مسلمان باشد)

۳- موقوف علیهم:  کسی یا جهتی که مستحق درآمد وقف و انتفاع از عین موقوفه است یا کسانی که مال به نفع آنها وقف شده است.

وقف به اعتبار موقوف علیهم به دو قسم تقسیم می شود: الف) وقف خاص: آن وقفی است که برای شخص یا اشخاصی باشد مانند وقف بر اولاد یا ذریه اش و وقف عام عبارت است از وقف بر جهت و مصلحت عموم، مانند مساجد و پل ­ها و کاروان سراها یا بر عناوین عام مانند فقرا  یتیم ها و مانند اینها ( لازم به ذکر است که در وقف خاص وجود موقوف علیه در وقت وقف، معتبر است، پس ابتدائاً بر معدوم و کسی که بعداً وجود پیدا می­ کند و حمل، قبل از تولد، وقف نمودن صحیح نیست)

۴- عین موقوفه(موقوف): چیزی که وقف می­ شود، دارای شروط ذیل است:

 الف) عین باشد  ب) قابلیت تملک داشته باشد.  ج) قابلیت انتفاع (منفعت حلال) داشته باشد د) امکان قبض داشته باشد.