انواع وقف

وقف عام : وقف بر مصالح عمومی وقف عام نامیده می­ شود مانند وقف مساجد، پل­ها، قنوات، مدارس یا وقف حمام یا آب انبار برای اهالی یک شهر، بعبارتی دیگر وقفی که موقوف علیهم در آن معدود و محصور نبوده، بلکه افراد و اشخاص زیادی را شامل شود: وقف منافع برای فقرا، وقف ساختمان برای سکونت دانشجویان و …

وقف خاص: وقفی است که موقوف علیهم آن اشخاص معینی بوده و معدود و محصور باشد، مثل وقف بر اولاد