برخی از متصرفین موقوفات افرادی بی بضاعت و فقیر و عیال وار و بعضاً از خانواده محترم شهداء و ایثارگران هستند، آیا اجازه می ­فرمایید اداره اوقاف در این رابطه در غیر نظر واقف در مال الاجاره موقوفه تخفیفی قائل شود؟

باسمه تعالی؛ تعیین مال الاجاره موقوفه باید با مراعات غبطه و مصلحت وقف و به نرخ عادله باشد و  زیر نظر متولی شرعی موقوفه و در جهت وقف صرف شود. (بهای عادله روز: معادل ارزش روز و قیمت روز)