آیا اراضی مورد تعلیف و مراتع مجاور زیر کشت جزء موقوفه محسوب می­ شود یا خیر؟ آیا این قبیل اراضی که دارای بوته ­های گیاه بیابانی است که جهت تعلیف همگان استفاده و بهره­ دهی دارد جزء اراضی موات است یا نه؟

باسمه تعالی؛ تپه­ ها و کوه­ ها و مراتع طبیعی که سابقه عمران و احیاء از سوی کسی را ندارد، جزء انفال و اموال عمومی است، ولی هر مقدار از آن که حریم عرفی ملک یا موقوفه و از مرافق مورد نیاز ملک یا موقوفه محسوب باشد، اختصاص به همان ملک یا موقوفه دارد، بدون اینکه ملک مالک یا جزء موقوفه محسوب باشد.