شهرستانی طبق مدارک موجود جزء موقوفات است و تمامی اراضی وقف می­ باشد، ولی جز عده قلیلی بقیه حق موقوفه را پرداخت نمی­ کنند، در این صورت کسب در مغازه­ های موقوفه و نماز و عبادت در منازل موقوفه و استفاده ­های دیگر چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی؛ از وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با مراعات جهت وقف استفاده شود و در غیر اینصورت تصرف در آن حکم تصرف در ملک غصبی را دارد.