آیا در موارد وقف باید حتماً صیغه وقف به عربی خوانده شود و یا نیت وقف از سوی بانی کافی است؟

باسمه تعالی؛ صیغه لازم نیست بلکه نیت با قبض و اقباض موقوفه کافی است.

باسمه تعالی؛ در تحقق وقف صیغه عربی و غیر عربی شرط نیست، بلکه به نحو معاطات به اینکه تحویل متولی یا موقوف علیهم داده شود بعنوان وقف صحیح است و بعد از تحقق وقف و شیاع آن هر ادعائی بر عدم صحت وقف مسموع نیست.