در داخل زمین موقوفه چاه آب آشامیدنی جهت مصرف اهالی احداث گردیده است، شرایط شرعی و سهم موقوفه چگونه تأیید می­ گردد؟

باسمه تعالی؛ آب حکم خود زمین را دارد که باید در موقوفه مصرف شود و اگر موقوفه به آن نیاز ندارد با نظر متولی شرعی عوائد آن تحصیل و در جهت وقف صرف می ­شود.