آیا می­ توان در زمین­های وقفی مصلی یا حسینیه ساخت؟

باسمه تعالی؛ زمین­ های وقفی، قابل وقف مجدد به عنوان مسجد یا حسینیه و غیره نیستند و واگذاری آن­ها بطور مجانی برای ساخت مصلی یا یکی از موسسات عمومی مورد نیاز مردم برای هیچکس جایز نیست، ولی اجاره دادن آن­ها توسط متولی شرعی برای ساختن مصلّی یا مدرسه یا حسینیه در آن­ها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمین ­های مزبور باید در جهاتی که برای وقف معیّن شده است، مصرف شود.